Regulamin konkursu MediaKreator

Regulamin konkursu MediaKreator

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Celem konkursu jest wyróżnienie firm, które prowadzą aktywną politykę marketingowo-promocyjną, wprowadzają nowatorskie sposoby komunikacji firmy z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
 2. Organizatorem konkursu jest KK Konferencje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Powstańców Śląskich 108c lok 88, 01-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471919, NIP 522 313 23 10, REGON 380855767 (dalej: Organizator).
 3. Pomysłodawcą i patronem medialnym konkursu jest wydawnictwo Kurier Kolejowy.

§ 2. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór laureatów w siedmiu kategoriach konkursowych:

KATEGORIA I: CSR
Działania ukierunkowane na społeczną odpowiedzialność biznesu

KATEGORIA II: e-ACTIVITY
Internetowa aktywność w social mediach, aplikacje mobilne, reklamy, e-mail marketing, itp.

KATEGORIA III: Event&Konferencja
Akcje/kampanie informacyjno-promocyjne, konferencje, wystawy, debaty, eventy, które pozytywnie wpłynęły na zmianę wizerunku firmy.

KATEGORIA IV: Osobowość branży TSL
Osoba, działania której przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku branży TSL.

KATEGORIA V: Content Marketing
Działania, związane z tworzeniem i publikacją w internecie treści skierowanych do określonej grupy odbiorców, służące budowaniu długoterminowych relacji (podcasty, webinary, infografiki, evideo..)

KATEGORIA VI: Współpraca z uczelniami.
Aktywne współdziałanie z uczelniami w zakresie kształcenia kadr dla branży TSL.

KATEGORIA VII: : Thinking out of the box – projekty nieskategoryzowane
Działania marketingowe, które cechuje niekonwencjonalność i wielowymiarowość, wykraczające poza utarte schematy.

§ 3. Uczestnicy konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których działania marketingowo-promocyjne są związane z branżą transportową lub pokrewną (dalej Uczestnik).
 2. Uczestnikiem konkursu może być firma lub pracująca na jej rzecz agencja marketingowa. Projekty mogą być zgłaszane również przez oba podmioty wspólnie.

§ 4. Zgłoszenie do konkursu

1.1 Do konkursu można zgłaszać projekty marketingowe, które zostały wdrożone w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (dotyczy wszystkich kategorii z wyłączeniem kategorii VI „Pracownik na medal”).

1.2. W przypadku kategorii IV „Osobowość branży TSL” do konkursu można zgłaszać wyłącznie osoby zatrudnione w danej firmie.

1.3. Zgłaszane projekty mogły rozpocząć się wcześniej, lecz musiały być prowadzone w kwalifikowanym okresie.

2. Każdy ze zgłoszonych projektów musi dotyczyć działania z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji, Internetu, outdooru, telefonii komórkowej lub innego środka przekazu.

3. Dany projekt może zostać zgłoszony do konkursu tylko w jednej kategorii.

4. Organizator, po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem konkursu, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonego projektu, jeżeli uzna, że projekt został zgłoszony niewłaściwie.

5. Projekty mogą być zgłaszane na dwa sposoby:

 • on-line: należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie www.mediakreator.pl, dołączyć wszystkie elementy (opis i załączniki – elementy kreatywne) oraz wysłać za pośrednictwem Internetu;
 • zgłoszenie tradycyjne: należy wydrukować zgłoszenie dostępne na stronie  www.mediakreator.pl wypełnić, dołączyć wszystkie elementy (opis i załączniki – elementy kreatywne) oraz wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.

6.1.  Zgłoszenie kandydata w Kategorii IV następuje w sposób opisany w ust. 5. Do zgłoszenia należy dołączyć: zdjęcie kandydata, krótki życiorys zawodowy oraz  zwięzłe uzasadnienie zgłoszenia, zawierające w szczególności opis dokonań kandydata i wyjaśnienie przesłanek, które w ocenie zgłaszającego przemawiają za przyznaniem nagrody zgłaszanemu kandydatowi.

6.2. Do zgłoszenia osoby w Kategorii IV należy także dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb konkursu, którego wzór dostępny jest na stronie  www.mediakreator.pl w zakładce zgłoszenia. Oryginał oświadczenia, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata, należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu konkursu. Zgłoszenia nie spełniające tych wymogów nie będą brane pod uwagę.

7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31 maja 2019 r. Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ostateczny termin nadsyłania projektów upływa 5 czerwca 2019 r.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczanych na formularzach zgłoszeniowych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia bez odrębnego zawiadamiania Uczestnika.

9. Przekroczenie podanego na formularzu rejestracyjnym ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń lub przygotowanie zgłoszenia w sposób niezgodny z podaną przez Organizatora specyfikacją może być powodem nieprzyjęcia projektu do konkursu.

10. Uczestnik zgłaszający projekt do konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty konkursowej w wysokości 1500 PLN netto. Każdy kolejny zgłaszany przez uczestnika projekt, w innej kategorii wiąże się z opłatą konkursową w wysokości 800 PLN netto. Opłata obejmuje uczestnictwo w Forum Marketingowym ( każdy projekt – 1 osoba ) – zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Ilość pokoi jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę konkursową należny przelać na rachunek bankowy Organizatora:
ING Bank Śląski SA,  nr rachunku 73 1050 1012 1000 0090 8041 7125 do 31 maja 2019 r.

11. Brak odnotowanej przez Organizatora wpłaty w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia do konkursu.

12. W ciągu 7 dni od dnia odnotowania wpłaty na rachunek bankowy, Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT.

§ 5. Przebieg konkursu

 1. Lista projektów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana w Kurierze Kolejowym, który ukaże się po terminie zakończenia naboru prac, na stronie www.mediakreator.pl oraz www.kurierkolejowy.eu.
 2. Lista prac, które zwyciężyły ukaże się w wydaniu Kuriera Kolejowego i na stronach  www.mediakreator.plwww.kurierkolejowy.eu.

§ 6. Jury

 1. Jury tworzą wszyscy Uczestnicy Forum Marketingowego.
 2. Celem jury będzie wyłonienie laureatów konkursu.
 3. Decyzja jury jest ostateczna.

§ 7. Wybór laureatów

 1. Jury ocenia zgłoszone do konkursu projekty w systemie punktowym.
 2. Każdy z Uczestników Forum Marketingowego może przyznać w każdej kategorii 1 (jeden) punkt na dany projekt, z tym, że uczestnik nie może przyznawać punktu swojemu projektowi.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 8. Nagrody

 1. Informacje na temat wyników konkursu będą podane pod koniec Forum Marketingowego.
 2. Laureatom w każdej z siedmiu kategorii konkursowych zostaną przyznane statuetki MediaKreator.
 3. Nagrody zostaną wręczone podczas targów TRAKO 2019.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku opłata konkursowa zostanie zwrócona w całości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia nadesłanego projektu do innej, niż wybrana przez zgłaszającego, kategorii (dotyczy sytuacji wpłynięcia mniej niż trzech projektów do danej kategorii).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kategorii konkursowej w przypadku braku zgłoszeń.
 5. Warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika oświadczenia o:
 • posiadaniu odpowiednich upoważnień z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności intelektualnej, pozwalających na zgłoszenie projektu do konkursu;
 • upoważnieniu Organizatora do przechowywania prac, ich zwielokrotniania i publicznej prezentacji oraz wykorzystywania w inny sposób dla celów informacyjnych i promocyjnych konkursu MediaKreator (m. in. w wydawnictwie „Kurier Kolejowy” oraz na stronie www.kurierkolejowy.eu), jak również dla celów szkoleniowych. Wykorzystanie projektów przez Organizatora konkursu w wyżej wymienionych celach następuje nieodpłatnie.

Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.